Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Rozpočtový portál

:

Domovská stránka

Snadné spuštění

​​
„ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET JIHOČESKÉHO KRAJE“
 
Rozpočet je základním pilířem hospodaření územních samosprávných celků. Oblast rozpočtů územních samosprávných celků je upravena zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí financování činností územního samosprávného celku. Sestavuje se na období jednoho kalendářního roku, přičemž vychází a navazuje na rozpočtový výhled. Obsahem rozpočtu jsou příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů.
 
Základním principem rozpočtové skladby je zabezpečení transparentnosti veřejných rozpočtů cestou standardní klasifikace jejich peněžních operací. Jednotný způsob třídění příjmů a výdajů je stanoven vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
„Rozklikávací rozpočet“ je obrazem výstupů z ekonomického systému GINIS. Údaje jsou strukturovány podle položek rozpočtové skladby či odvětvového třídění druhu příjmů a výdajů. S ohledem na poskytování transparentních informací o hospodaření kraje široké veřejnosti lze chápat „rozklikávací rozpočet“ jako nástroj veřejné kontroly hospodaření.
 
Občané získávají tímto přehledné a aktuální informace o hospodaření kraje v oblasti příjmů a výdajů, včetně porovnání dosažené skutečnosti s upraveným rozpočtem. Zveřejněná data korespondují s Výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad. Tento výkaz, jehož obsahem jsou finanční údaje, je pravidelně po skončení kalendářního měsíce odeslán do Centrálního systému účetních informací státu (dále jen CSÚIS). Po odsouhlasení výkazu ze strany Ministerstva financí jsou data veřejnosti poskytnuta formou „rozklikávacího rozpočtu“.
 
CSÚIS shromažďuje finanční údaje a účetní záznamy od vybraných účetních jednotek. Tyto účetní informace jsou následně vyhodnocovány Ministerstvem financí a jsou jedním z nástrojů pro řízení hospodaření veřejného sektoru na všech úrovních.
 
Poznámka:
Upozorňujeme, že z důvodu systémového nastavení pro sledování jednotlivých druhů dotací jsou v určitých případech vykazovány záporné hodnoty. Nejedná se však o chybu, ale pouze o tzv. vyrovnávací zápisy.